شکوری: با این شرایط بازیکنان که هیچ خود ما هم نمی‌‌توانیم بمانیم