پله گرد فلزی آس استپصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …عایق صوتیتعمیر هارد

شکست سیتی مقابل چلسی؛ توخل و عادت به شکست بزرگان