اگر ادعا بود چرا استقلال یک میلیارد را واریز کرد؟

اگر ادعا بود چرا استقلال یک میلیارد را واریز کرد؟