محرومیت فدراسیون فوتبال از پاداش 300 میلیاردی!

محرومیت فدراسیون فوتبال از پاداش 300 میلیاردی!