لطیفی: چرا مدیران فاسد را در استقلال به کار گرفتید؟