میکل‌آرتتا و پاسخ به نگرانی ها درباره بیماری اوبامیانگ