تکرار گل به عراق با حرکت اللهیار؛/ صیادمنش گل طارمی را تقلید کرد