کاظم اولیایی: مدیریت غلط، باشگاه های ما را به ورشکستگی کشانده