سالرنیتانا 0-2 یوونتوس: بازگشت به مسیر پیروزی

سالرنیتانا 0-2 یوونتوس: بازگشت به مسیر پیروزی