مصطفوی: این مسخره بازی را جمع کنید

مصطفوی: این مسخره بازی را جمع کنید