حرکت جوانمردانه بازیکن آلتای ترکیه در بازی با ریزه اسپور