نجمه خدمتی نایب رییس کمیسیون شد/ گنج زاده، برنده رقابت انتخاباتی ورزشکاران

نجمه خدمتی نایب رییس کمیسیون شد/ گنج زاده، برنده رقابت انتخاباتی ورزشکاران