پایان فصل برای مدافع میلان؛ کیائر زیر تیغ جراحی

پایان فصل برای مدافع میلان؛ کیائر زیر تیغ جراحی