میثاقی:تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود!

میثاقی:تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود!