گل محمدی: امیدوارم مدیرعامل زودتر انتخاب شود

گل محمدی: امیدوارم مدیرعامل زودتر انتخاب شود