سرورنگبرنج تک و توکبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …فروش دستگاه ضبط مکالمات ، ضبط مکالمه …

سوالات خبرنگاران از دراگان اسکوچیچ - بخش اول