دفاعیه داور دربی از سوت سرنوشت‌ساز / بنیادی‌فر درباره صحنه پنالتی چه گفت؟

دفاعیه داور دربی از سوت سرنوشت‌ساز / بنیادی‌فر درباره صحنه پنالتی چه گفت؟