پایانِ ملاقات خاطرانگیز، خوش بود؛/ پیروزی لحظه آخری یاران جهانبخش