قاسمی نژاد: با تمام جان و دل سعی میکنیم روند خوبمان را ادامه دهیم