صحبت های کنایه آمیز پیروانی به بازیکن سابق

صحبت های کنایه آمیز پیروانی به بازیکن سابق