مددی: یک دوربین داریم و آن هم مال صداوسیماست

مددی: یک دوربین داریم و آن هم مال صداوسیماست