تسلیم شدن مارتیروسیان برابر طباطبایی در جام جهانی شطرنج