دوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …تولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …

حسام میدو:/ ببینیم کومان مسی را هم مثل من اخراج می کند؟