کاپیتان با فرم ایده آل در اختیار تیم ملی؛ / جهانبخش در فاینورد هم ناجی است (عکس)