خلعتبری : تا زمانی که بتوانم برای سپاهان بازی میکنم

خلعتبری : تا زمانی که بتوانم برای سپاهان بازی میکنم