انجام خدمات و اخذ ویزای تحصیلی …تعمیر تلویزیون ال جیفروش انواع رزین کاتیونی و آنیونیبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

علی قربانی به تیم سومقاییت آذربایجان پیوست