افشاریان: هفته ششم اشتباهات زیادی داشتیم

افشاریان: هفته ششم اشتباهات زیادی داشتیم