والی: هواداران فولاد خیالشان از بابت بازیکنان راحت باشد