اگر سازمان لیگ تعیین تکلیف نکند ما هم نشست خبری برگزار می‌کنیم

اگر سازمان لیگ تعیین تکلیف نکند ما هم نشست خبری برگزار می‌کنیم