صورت اصلاح کرده و حذف از کادر فنی استقلال

صورت اصلاح کرده و حذف از کادر فنی استقلال