ایران به دنبال دبل کردن بحرین در چهار روز؛/ تیم ملی بسکتبال خیلی زود بار سفر بست