الهامی: از نتیجه راضی بودم ولی از بازی نه!

الهامی: از نتیجه راضی بودم ولی از بازی نه!