عدم حضور تماشاگران به خاطر کرونا یا فشار AFC برای ورود بانوان؟

عدم حضور تماشاگران به خاطر کرونا یا فشار AFC برای ورود بانوان؟