سهیل مهدی: با مذاکره تنش کمتر می‌شود

سهیل مهدی: با مذاکره تنش کمتر می‌شود