درگیری و زدوخورد شدید تماشاگران در مسابقه نوجوانان