نیروی خدماتی و کمک انبارداربرس صنعتیفنر های پیچشی و فنر فرمدارکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …

فسخ قرارداد مدافع ماشین سازی مثل مظاهری!