درخشش صیادمنش و پاس گل زاهدی؛ / اللهیار فقط گل‌های تماشایی می‌زند!(عکس)