شوت عبدی؛ توپ هایی که از خط دروازه رد شد

شوت عبدی؛ توپ هایی که از خط دروازه رد شد