دربی 97 پایتخت بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود

دربی 97 پایتخت بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود