خدایی: صدری گفت ما اصلا تبلیغات نمی‌خواهیم

خدایی: صدری گفت ما اصلا تبلیغات نمی‌خواهیم