لیکرز بر کاوالیرز غلبه کرد/ پیروزی بروکلین به کمکِ داور