هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتبرس صنعتیهلدینگ بازرگانحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

گرشاسبی: مدیران غیر ورزشی هیچ دستاوردی نداشته اند