اعتراض های شدید امید عالیشاه به بنیادی فر

اعتراض های شدید امید عالیشاه به بنیادی فر