ویلا 1 - 2 سیتی؛ اولین شکست جرارد برابر پپ رقم خورد

ویلا 1 - 2 سیتی؛ اولین شکست جرارد برابر پپ رقم خورد