شرط ستاره فرانسوی بارسا برای ماندن؛ پول بیشتر!

شرط ستاره فرانسوی بارسا برای ماندن؛ پول بیشتر!