فغانی قضاوت های دور مقدماتی جام جهانی را از دست داد