حاج‌صفی فرصت بازی پیدا نکرد؛/ پیروزی آ. ا. ک با محمدی و انصاری‌فرد

حاج‌صفی فرصت بازی پیدا نکرد؛/ پیروزی آ. ا. ک با محمدی و انصاری‌فرد