بازی بسیار سختی با آستارا داریم؛ / شاه‌علیدوست: می‌توانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم 

بازی بسیار سختی با آستارا داریم؛ / شاه‌علیدوست: می‌توانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم