پخش پلاستیک آرام امینیپمپ ضد اسیددوزینگ پمپ .مترینگ پمپفرفورژه

اعتراض عجیب دانشگر و برخورد جدی داور بازی