توصیه‌هایی برای یک دربی جذاب اما آرام؛/ نامه سرگشاده به بنیادی‌فر، یحیی و مجیدی!

توصیه‌هایی برای یک دربی جذاب اما آرام؛/ نامه سرگشاده به بنیادی‌فر، یحیی و مجیدی!